Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği
 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

    İKİNCİ KISIM : Kuruluş Alt Yapı Standartları

 

    İKİNCİ BÖLÜM : Fizik Alt Yapı Standartları

    Bina

    Madde 12 - Sağlık kuruluşu betonarme binada veya müstakil ahşap binada kurulur. Sağlık kuruluşunun hasta dolaşımının bulunduğu her birimi, ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezi ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılır. Sıcak mevsimlerde uygun bir sistem ile soğutma sağlanır. Tüm birimlerde usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanır. Merkezlerde cerrahi müdahalelerin uygulanacağı genel anestezi müdahale ünitesi giriş katta olmalı, ancak üst katlarda kurulacak ise sedye ile hastanın taşınabileceği bir asansör sistemi olmalıdır.

    Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler

    Madde 13 - Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

    a) Asgari 10 metrekare yüzölçümünde, poliklinik ve merkezlerde 25 metrekare yüzölçümünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme salonu,

    b) Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene odası,

    c) Asgari 6 metrekare yüzölçümünde mesul müdür odası,

    d) (Değişik bent: 27/02/2001 - 24331 Sayılı R.G. Yön./4. md.) Yeterli genişlikte ve hijyen kurallarına uygun müstakil tuvalet ve lavabo, ortak işyerlerinde ise ortak tuvalet,

    e) Merkezlerde genel anestezi altında uygulanacak olan müdahalelerin yapıldığı asgari 16 metrekare yüzölçümünde genel anestezi müdahale ünitesi,

    f) Merkezlerde ve polikliniklerde personelin istirahat edeceği asgari 9 metrekare yüzölçümünde personel dinlenme odası.

    Muayenehane ve müşterek muayenehane ve müşterek muayenehanelerde (c), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen bölümler bulunmayabilir.

 

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Kuruluş

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları

    Merkez

    Madde 19 - (Değişik madde: 27/02/2001 - 24331 Sayılı R.G. Yön./8. md.)

    Merkezler, 24 saat faaliyet göstermek zorundadır. Bu merkezlerde 24 saat diş hekimi bulunur. Merkezlerde en az üç diş üniti, genel anestezi altında müdahale için gerekli malzeme ve cihazlar ve ayrıca aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

    a) Ameliyathane: Genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda olan, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu, hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş bulunan oda,

    b) Gözlem birimi: Cerrahi müdahale sonrası hastanın uyandırıldığı, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu birim,

    c) Soyunma birimi: Cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personelinin müdahale öncesi ameliyat kıyafetlerini giydiği ve kıyafet dolabı bulunan birimi,

    d) Yıkanma birimi: Ameliyat öncesi gerekli sterilizasyon işleminin gerçekleştirildiği, akar suyu bulunan birimi,

    e) Yarı steril alan: Soyunma biriminden sonra geçilen, tabanı antibakteriyel malzeme ile döşeli alan.

    Bu merkezlerde bulundurulacak cihaz ve malzemelerin asgari miktarları Ek-4'te gösterilmiştir.

    Poliklinik

    Madde 20 - Poliklinikler 24 saat açık kalabilirler. 24 saat faaliyet göstermeleri halinde mutlaka bir diş hekimi bulundurulur.

    Bu merkezlerde bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek - 4'te gösterilmiştir.

    Muayenehane ve Müşterek Muayenehane

    Madde 21 - Bu sağlık kuruluşlarında, faaliyet gösterdikleri saatler içinde mutlaka diş hekimi bulunur. Ayrıca bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek-4'te gösterilmiştir.

    Protokol Defteri

    Madde 22 - Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-5'te özellikleri belirtilen ve müdürlük tarafından onaylı protokol defteri bulundurulur.

    Teftiş ve Denetim Defteri

    Madde 23 - Sağlık kuruluşunda, Bakanlık veya müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için Ek-6'da özellikleri belirtilen, müdürlük tarafından onaylı iki adet Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

    Kıyafet

    Madde 24 - Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar. Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu kuruluşta görev yapan sağlık dışı personel tarafından kullanılamaz.

    Tıbbi Atıkların İmhası

    Madde 25 - Sağlık kuruluşlarında, kullanılan sarf malzemelerinin, çevre kirliliğine yol açmayacak ve hiç bir sağlık mahzuru meydana getirmeyecek şekilde imha edilmek üzere merkezden uzaklaştırılması için tıbbi atıkların toplandığı bir yer bulundurulması zorunludur. Bu atıkların uzaklaştırılması işlemleri resmi olarak belgelendirilir.

    Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Sertifikası

    Madde 26 - Mesleğini ilk defa icra edecek diş hekimleri başvuru tarihlerinden itibaren 2 yıl içerisinde SDE sertifikası alıp muayenehanelerinde asılı bulundurabilirler.

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=