Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Şantiye şefi ve teknik personel 25.03.2014-451
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Sayı : 19644152-

Konu :Görüş Talebi


 

 

 

 

 

 

 

……. ………….  KURUMU BAŞKANLIĞINA


 

İlgi    : 25.02.2014 tarihli ve 46052592/3.243.337 sayılı yazınız.

 

İlgi yazınızda özetle; 23.07.2012 tarihinde 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek,23.10.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan muhtelif onarım işlerinde, yer tesliminin sözleşmedeki yasal süre içerisinde yapıldığı ancak, binalar tam olarak boşaltılamadığı için mahal tesliminin yapılarak işe zamanında başlatılamadığından bahisle, ………… …….. ………. İl Müdürlüğü Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi ile ilgili olarak yüklenicinin vermesi gerekli Teknik Personel Taahhütnamesini yer teslim tarihine göre mi, yoksa işe başlama tarihi olan mahal teslim tarihine göre mi sunmaları gerektiği hususunda görüşümüz talep edilmektedir.

Bahsi geçen işle ilgili talebe ilişkin konu, gönderilen bilgi, belgeler, sözleşmesi ve ekleri hükümleri ile ilgili mevzuatı doğrultusunda Kurulumuzca incelenmiştir.

İşe ait yer teslim tutanağında, işin yer tesliminin 01.11.2012 tarihinde yapılmış olduğu ancak, deprem takviye işleri yapılacak binaların henüz boşaltılmamış olması nedeniyle yükleniciye mahal tesliminin yapılamamış olduğu belirtilmiştir. Bilahare, 08.01.2013 tarihli mahal teslim tutanağı adı altında tutulan tutanak ile, iş kapsamdaki bloklardan birisinin mahal tesliminin yapıldığı ve işe başlanıldığı anlaşılmaktadır.

İşe ait Sözleşme’nin 23 üncü maddesinde; “Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, idareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.….

Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır…..” hükmü,

Sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin,

6 ncı maddesi 1 inci fıkrasında;“Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; ...İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.” hükmü,

19 uncu maddesi 6 ncı  fıkrasında;“Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.…..” hükmü,

Sözleşmesinin, işe başlama ve bitirme tarihi başlıklı 9 uncu maddesinde;

“Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. …” hükmü,

Mevcut bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, İdare tarafından işin yükleniciye teslim edilmesi iş ve işleminin neticesinde, sözleşmede taahhüt edilen yapım süresinde işin tamamlanması için sözleşmede yazılı süre içinde İş’e

İhale konusu işin yapımı  sırasında sözleşmesinde ön görülen teknik personelin iş programına uygun olarak işin başında bulunmasının temel nedeninin, imalatların fen ve sanat kuralları ile sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olarak yapılmasının teminine matuf olduğu dikkate alındığında, sözleşmesi ve ekleri hükümlerinde ön görülen mahiyette yer tesliminin yapılamadığı ve imalatlara başlanılamaması durumunda, teknik personel bildirimi ile ilgili sürenin de başlamasının, söz konusu olamayacağı hususu açıktır.

Bahis konusu işle ilgili olarak tarafların katılımı ile düzenlenen 01.11.2012 tarihli tutanağın mahiyetinin esas itibariyle sözleşmesinde ön görülen nitelikte yer tesliminin yapıldığına ilişkin olmayıp, yer tesliminin yapılamadığına matuf bulunmakta olduğu ve işin bir bölümünün de yer tesliminin 08.01.2013 tarihinde yapıldığı ilgi yazınız ve eklerinden anlaşılmaktadır.

İşin bir bölümünün 08.01.2013 tarihinde yer tesliminin yapılması öncesinde 14.11.2012 tarihinde yüklenicinin idarenize verdiği yazı ekinde işin başında bulunduracağı teknik personellerle ilgili belgeleri sunduğu ve bir gecikmenin meydana gelmediği ilgi yazınız ve eklerinde görülmektedir..

Bu durumda, teknik personelin iş programına göre işin kendi mesleği ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesi sırasında iş yerinde bulundurulması gerekmekte olup, şantiye şefi hariç, diğer teknik personelin işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulama sırasında bu hususun da dikkate alınması uygun olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Fuat ARABACI

Bakan a.

Kurul Başkanı V.

(imza)

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=