Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Nefaset bedeline KDV özelgesi
 

T.C.

GELİRLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   : 21152195-130[28-2016-02.5883]-118/311                   29 Şubat 2016

Konu : Nefaset bedeline KDV uygulanıp                                                   

            Uygulanmayacağı.

 

 

İZMİR ………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………… Konak/İZMİR

 

İlgi: 18/02/2016 tarihli özelge talep formunuz

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; nefaset bedeline ait kesintiye kdv uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

60 No.lu KDV sirkülerinin “1.2. Tazminatlar” başlıklı bölümünde de; herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV'nin konusuna girmediği, bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmediği, buna göre, Belediye tarafından ihale edilip sözleşmeye bağlanan inşaat, onarım, malzeme ve hizmet alımı işlerinde yükleniciden kaynaklanan gecikmelerden dolayı yükleniciye gecikme cezası tahakkuk ettirilmesi durumunda sözleşme gereği yükleniciden gecikme cezası adı altında tahsil edilen bedel KDV'ye tabi olmayacaktır. Öte yandan, gecikme cezasının hakedişten kesilerek tahsil edilmesinin, belediyenin yükleniciye ödemesi gereken KDV tutarına etkisi bulunmadığı ifade edilmiştir.

Hakedişler üzerinden kesilen nefaset bedeli kesintileri; bir işin sözleşmede öngörülen standartlara uygun bir şekilde yapılmaması halinde işi yaptıranın işi yapana eksik ödeme yapmasına imkan veren ve cezai şarta benzeyen bir uygulamadır. Bu uygulamada, işi yapanın yaptırana ödeme yapması değil, iş karşılığı ödenecek bedelin düşülmesi söz konusudur. Dolayısıyla, yapılan bu uygulama sonucunda işi yaptıran lehine bir gelir doğmakta, bu gelir de işi yaptıran açısından bir teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Dolayısıyla 60 No.lu KDV sirkülerinin “1.2. Tazminatlar” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar cezai şart mahiyetinde olan “nefaset bedeli” için de geçerlidir. Nefaset bedelinin teslim veya hizmetin katma değer vergisi matrahından indirilmemesi nedeniyle, katma değer vergisinin toplam teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, idareniz tarafından yaptırdığınız işin sözleşmede öngörüldüğü şekilde yapılmaması nedeniyle “nefaset bedeli” adı altında yapılan kesinti bir mal teslimi veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle, idarenizce yapılacak nefaset bedeli kesintileri üzerinden KDV hesaplamasına gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, idarenize karşı işi yüklenen firmanın düzenleyeceği faturada nefaset bedelinin teslim veya hizmete ilişkin KDV matrahından indirilmemesi ve KDV’nin toplam teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanmasının gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

                                                                                                          Mürşit KILIÇ

Vergi Dairesi Başkanı a.

 Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=