Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Ara hakediş ödeme kesin değildir - Yargıtay 15 HD
 

15. Hukuk Dairesi 2005/8195 E., 2006/1042 K.

  DELİL SÖZLEŞMESİ

  HAKEDİŞ BEDELİ

  RAYİÇ BEDELİ

  SÖZLEŞME ŞARTLARI DIŞINDA TALEP EDİLEN İNŞAATA AİT EK İSTEKLER

  4958 S. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU [ Madde 23 ]"İçtihat Metni"

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Taraflar arasındaki uyuşmazlık 15.06.1997 tarihli "..... 400 Yataklı Hastane İnşaatı" işinden kaynaklanmıştır.

Davacı yüklenici inşaatın dış cephesi hazır sıva ile kaplanacak iken, idarenin talebi üzerine granit cephe seramik olarak kaplama yapıldığını, bu imalâtın poz numaralarında bedeli bulunmadığı için özel fiyat uygulanarak 8,9,12,13, ve 14 nolu hakedişlerle bedelinin ödendiğini, ancak teftiş raporunda fazla ödeme belirtilmesi üzerine 21 nolu hakedişten kesildiğini ileri sürerek (613.845.618.059) lira alacağın davalıdan tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Davacı vekili 24.10.2005 tarihli dilekçesi ile temyiz isteminden vazgeçtiğinden bu nedenle temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve temyiz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davalı Kurumun temyiz itirazlarına gelince; yanlar arasında imzalanan sözleşme ve eki SSK Yapım İşleri Genel Şartnamesinin delil sözleşmesi olarak kabul edilen 20 ve 39. maddelerinde; işin devamı sırasında yükleniciye yapılacak ödemelerin kesin ödeme niteliğinde olmadığı ve bu ödemelerin kazanılmış hak oluşturmayacağı kabul edilmiştir.

Yine imalât nevinin değişmesi sebebiyle yeni birim fiyat oluşturulmasının gerekmesi halinde ise birim fiyatın nasıl ve ne şekilde saptanacağı 20.maddede açıkça yazılmıştır. Bu nedenle dış cephede hazır sıva yerine granit seramik cephe kaplaması malzemesi kullanılması yüzünden oluşturulacak yeni birim fiyatın, öncelikle şartnamenin 20.maddesindeki usullere uygun olarak saptanması zorunludur. Maddedeki yönteme aykırı şekilde belirlenen fiyatın idarece onaylanması mahkemenin kabulünün aksine davacı için kazanılmış hak oluşturmayacaktır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; mahallinde keşif yapılmak suretiyle 20.maddedeki yöntemle fiyatın belirlenememesi, bu şekilde fiyatın belirlenmemesi halinde yapıldığı tarihteki mahalli rayiçten bedel saptanarak davanın çözümünden ibarettir.

Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığı gibi SSK., 4958 sayılı Yasanın 23/c maddesi gereğince her türlü harçtan muaf olduğu halde ilâm harcından sorumlu tutulması da doğru olmamıştır. Karar belirtilen nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda (1).bentte yazılı sebeplerle davacının temyiz isteminin vazgeçme nedeniyle reddine, (2).bent uyarınca hükmün temyiz eden davalı SSK yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 27.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=