Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Fiyat farkı hesabı yanlışlığında itiraz - Yargıtay 15 HD
 

15. Hukuk Dairesi 2009/7021 E., 2011/1283 K.

·  ESER SÖZLEŞMESİ

·  1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 287 ]"İçtihat Metni"

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı yapılmış ve 15.2.2. maddesinde fiyat farkı hesabının yapılma şekli gösterilmiştir. Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili ödemeler de yapılmıştır. Sözleşmenin 9.2-3. maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi ekler arasında sayılmış olup, anılan şartnamenin 40. maddesinde geçici hakedişlere yüklenicinin itirazı olduğu takdirde karşı görüşünün neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakedişe ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna “

“idareye verilen …

… tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla”

” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği yüklenicinin hakediş raporunu imzalamasından sonra tahakkuk işlemini yapıncaya kadar yetkililer tarafından yapılabilecek düzeltmelere itirazı olduğu takdirde hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde itirazını dilekçeyle idareye bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Şartnamenin bu hükmü HUMK’nın 287. maddesi hükmünce delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.12.2010 gün 2010/15-609 Esas 2010/634 Karar sayılı ilâmı). Hükme esas alınan bilirkişi kurulunca bu konuda inceleme yapılmadığı gibi sözleşmenin 15. maddesinin yorumu konusunda bağlayıcı olmayan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın mütalaasına itibar edilmiştir.

Bu durumda mahkemece, davalı idareden sözleşme konusu iş ile ilgili tüm geçici hakedişler ve bu hakedişlerle ilgili yapılan ödemelere ilişkin belge suretleri ve yapılmışsa itiraz dilekçeleri, kesin hakediş raporu ve bu rapora karşı yüklenici tarafından yapılan itiraz dilekçesi suretleri celbedilip, konularında uzman ve akademik kariyeri haiz bir inşaatçı, bir iktisatçı ve ekonomist ile yorumda yardımcı olmak üzere eser sözleşmeleri konusunda uzman bir hukukçudan oluşturulacak yeni bir bilirkişi kurulundan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 40., yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 15.2., 15.2.1-(L) ve 15.2.2. maddelerinin davalının itirazlarını da karşılayacak biçimde yorumlamak ve bu maddenin yorumunda önceki bilirkişi kurulundan farklı düşünülmesi halinde bunun nedenleri gösterilmek suretiyle davacının fiyat farkı alacağı olup olmadığı ve miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmek suretiyle davanın sonuçlandırılması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 9,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 03.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=