Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Hakedişe itiraz olmalı Yargıtay 15 HD
 

15. Hukuk Dairesi         2013/2994 E.  ,  2013/4166 K.

  • USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN İMZALANAN GEÇİCİ HAKEDİŞİN KESİNLEŞMESİ
  • HAKEDİŞTEN KESİLEN GECİKME CEZASININ İADESİ İSTEMİ
  • GECİKME CEZASINA İTİRAZ
  • BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 355


"İçtihat Metni"

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş, olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -
Dava, eksik ödemenin tahsili, hakedişten kesilen gecikme cezasının iadesi istemiyle açılmış, mahkemece davanın aynen kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.
2-Davacı yüklenici 12.11.2008 tarihinde düzenlenen 2 nolu hakedişten 277 gün karşılığı 3.943,09 TL gecikme cezası kesildiğini, kesilmesi gereken cezanın 145 gün karşılığı olması gerektiğini ileri sürerek fazladan kesilen 2.064,02 TL'nin de tahsilini istemiş, talep aynen kabul edilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 9.2. maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğindedir. Anılan şartnamenin 40. maddesine göre yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde itirazlarının neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu “idareye verilen ... tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gerekmektedir. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Ceza kesintisinin yapıldığı 2 numaralı hakediş yüklenici tarafından hiçbir itirazi kayıt ileri sürülmeksizin imzalandığından bu hakedişte yapılan ceza kesintisine ilişkin yüklenici isteminin reddine karar verilmesi gerekirken 2.064,00 TL ceza kesintisinin de tahsiline karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 26.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=