Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Süre uzatımlarında geri dönüş olmaz - Yargıtay 15 HD
 

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:1992/1003 K:1992/1753

Esas no: 1992/1003

Karar no: 1992/1753

Tarih: 09.04.1992

 

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın ( Sinop Asliye Hukuk Hakimliği )nce görülerek reddine dair bozmaya uyularak verilen 19.12.1991 tarih ve 341-426 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR :

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna gitmiş ise de dosya kapsamından cezanın uygulandığı tarih ile eserin teslim alındığı tarih belli değildir. BK. 158. md. uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder. Mahkemenin bu konudaki araştırması eksiktir. Ancak bu yanlışlık dosya kapsamına göre sonuca etkili görülmemiştir. Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK. 2. md. uyarınca iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Bu durumda davacının kesilen cezaya yönelik açtığı davanın kabulüyle davalıya bu miktar borçlu bulunmadığının tesbitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirmeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda ( 1 ). bendde yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ). bendde yazılı nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde ödediği temyiz peşin harcının temyiz eden davacıya geri verilmesine, 9.4.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=