Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Özel fiyata temin nakliyesi ödenebilir 11.10.2005 - 28122
 


Temyiz Kurulu Kararı

 

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu:
İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası :
28122
Kararın Tarihi : 11.10.2005


KONU: Faturaya dayalı yeni birim fiyat tespit edilmiş PVC ve granitler için, rayici temin mahalli olarak Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca onaylanmış olması nedeniyle; ilgili malzemelere nakliye bedeli ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.

544 sayılı ilâmın 43’üncü maddesi ile ; Demiröven Sulaması İnşaatı işine ait hakediş bedellerinin ödenmesinde, Granit ve PVC doğrama için nakliye bedeli ödenmesi sonucu fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; ilâm hükmünün dayanağını oluşturan Taşıma Genel Teknik Şartnamesinin 2.1’inci maddesinde belirtilen malzemeler dışındaki malzemeler için nakliye bedeli verilmemesinin temel gerekçesinin ; 2.1’inci maddede sayılmayan malzemelere ait birim fiyat analizlerinin; yükleme, taşıma, boşaltma ve istif bedelleri dahil işyerinde ihzar fiyatını yansıtması olduğunu, bir başka ifadeyle, söz konusu 2.1’inci maddede zikredilmeyen malzemelerin birim fiyat analizleri ve birim fiyat şartlan içerisinde, nakliye bedelleri de bulunduğundan, ilgili Şartnamenin; bu tür malzemelerin nakliyesinde ayrıca nakliye bedelinin ödenmemesini öngörmüş olduğunu, bu hususun Taşıma Genel Teknik Şartnamesinin 2.1’inci maddesinin son paragrafında aynen; "Yukarıda belirtilenlerin dışındaki malzemelerin fiyat analizlerinden malzemelerin, yükleme, taşıma, boşaltma ve istif bedelleri dahil işyerinde ihzar fiyatları alınmış ve birim fiyatlar esasına göre tespit edilmiş bulunduğundan bunlar için ayrıca bir bedel verilmez" şeklinde ifade edilmiş olduğunu, ancak; kendi içerisinde son derece tutarlı olan bu genel hükmün uygulanabilmesi için, ortada; belirtilen hususları birebir karşılayan bir bîrim fiyat analizi ve birim fiyat şartının bulunması gerektiğini, şayet analizi ve şartları içerisinde, nakliye bedeli de açıkça belirtilmiş bir malzeme varsa, söz konusu hükmün uygulanmasının doğal olduğunu, Bayındırlık İşlerine ilişkin uygulamada geçerli birim fiyat analizleri için, belirtilen hususun tüm açıklığı ile geçerli olduğunu, ancak ilgili işte granit ve PVC doğrama iş kalemlerinde, tamamıyla sözleşme eki Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi'nin 20’nci maddesine uygun olarak yapılmış yeni fiyatların söz konusu olup, bu yeni birim fiyatların dayanağını oluşturan ilgili Ticaret ve Sanayi Odası tasdikli faturaların; "nakliye hariç" olarak düzenlenen faturalar olduğunu, söz konusu iş kalemleri için faturaya dayalı yeni birim fiyatlar yapılmış ve bu yeni birim fiyatların İdarece de tasdik edilmiş olduğunu, söz konusu yeni birim fiyatların temelinde yer alan faturaların, ilgili düzenlemelere dayalı olarak Ankara ve Antalya Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından da rayice uygunluk yönünden denetlenmiş ve gerekli kayıtların faturaların arkasına dercedilmiş olduğunu, İdarece uygun görülen PVC doğramanın, Türkiye'de, münhasıran, Winsa'nın Adapazarı'nda bulunan fabrikasında mamul olarak üretilmekte ve fabrikadan nakliyesi sonrasında sadece yerine montajı yapılmakta olduğunu, bir başka ifadeyle; fiilen işyerinde alınan ölçüler doğrultusundaki doğrama imalatının fabrikada yapılmakta ve fabrikadan işyerine nakledilen malzemenin; imal edilmiş malzeme niteliğini taşımakta olduğunu, işyerinde yapılan işlemin, sadece mamul durumdaki malzemenin montajı olduğunu, söz konusu faturadan da anlaşılacağı üzere; fatura kapsamındaki fiyatın, fabrikada kamyon üzeri teslim fiyatı olduğunu ve nakliyeyi kapsamadığını, granit malzeme için de aynı hususların geçerli olduğunu, Rossa Porinno olarak isimlendirilen ithal nitelikli söz konusu granit malzemenin, hammadde olarak tek ithalatçısının Antalya'daki ilgili firma olup, ithal edilen malzemenin Antalya'daki işyerinde işlenerek mamul hale getirilmekte olduğunu, söz konusu faturanın nakliye hariç fiyatı kapsamakta olduğunu, dolayısıyla her iki malzeme için de, yeni fiyat analizine eklenmesi gereken unsurun, nakliye bedeli olduğunu, tüm yeni fiyatlar için analizleri de içeren yeni fiyat tutanakları ve ilgili belgelerin düzenlemiş olduğunu, söz konusu belge ve tutanakların incelenmesinden de görüleceği üzere, ilâma konu imalatlara ilişkin yeni birim fiyat analizlerinde, nakliye hariç olarak düzenlenen faturaların esas alınmış olduğunu, dolayısıyla; yeni birim fiyat düzenlenmesiyle birlikte, Taşıma Genel Teknik Şartnamesi'nin kapsamı dışına çıkılmış ve yeni birim fiyat analizleri çerçevesinde değerlendirme yapma zorunluluğunun gündeme gelmiş olduğunu, Taşıma Genel Teknik Şartnamesinin 2.1’inci maddesinin son fıkrasındaki hükmün, analizleri ve şartları içerisinde nakliye bedeli de dahil olan malzemelere ayrıca nakliye bedelinin ödenmeyeceği temel mantığı üzerine kurulu iken, ilâma konu yeni fiyatlara ait tasdikli faturaların ve dolayısıyla bu faturalara dayalı analizlerin; nakliye fiyatı hariç olarak düzenlenmiş olup, bu hususun ilgili tutanaklara da tüm açıklığı ile yazılmış olduğunu, şayet yeni birim fiyatlara esas faturalar, nakliye dahil olarak düzenlenmiş ve bu şekliyle tasdik edilmiş olsaydı, yeni birim fiyatların da aynı tutarlarla şekillenecek olduğunu, Taşıma Genel Teknik Şartnamesi'nin ilgili hükmündeki ana fikrin aynı bedelin mükerrer olarak müteahhide ödenmesine engellemek olduğunu, faturaya dayalı yeni birim fiyatların düzenlenmesi aşamasında; esas alınan faturanın, nakliye dahil fatura olarak düzenlenmiş olması durumunda, mükerrer ödemenin söz konusu olacağını, ancak ilama konu ilgili işte olduğu gibi, nakliye hariç fatura düzenlenmiş ve bu fatura yeni birim fiyata esas alınmış ise; artık Taşıma Genel Teknik Şartnamesi'nin hükmüne de uygun olarak, müteahhide nakliye bedeli ödenmesi gerekeceğini, faturaya dayalı olarak yapılan yeni fiyatta, yeni fiyata esas alınan faturanın içeriğinin; söz konusu yeni fiyata ait analizi de direkt olarak etkilemekte olduğunu, ortada kesinlikle bir mükerrer ödeme bulunmadığını ve fatura ile analiz içerisinde bulunmayan nakliye bedelinin; ilgili müteahhide bir kez ödenmekte olduğunu, bu işlemlerden dolayı yapılan ödemelerin mevzuata uygun olduğunu ve herhangi bir fazla ödemenin yapılmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

İlâm hükmü, Granit ve PVC doğrama için nakliye bedeli ödenmesi sonucu fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle verilmiştir.

Taşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesinin 2.1’inci maddesinde taşıma bedeli ödenecek malzemeler sayıldıktan sonra; "…Yukarıda belirtilenlerin dışındaki malzemelerin fiyat analizlerinde malzemenin, yükleme, taşıma, boşaltma ve istif bedelleri dahil işyerinde ihzar fiyatları alınmış ve birim fiyatlar esasına göre tespit edilmiş bulunduğundan bunlar için ayrıca bir bedel verilmez." hükmü yer almaktadır.

Teknik şartnamede de belirtildiği gibi şartnamenin 2.1’inci maddesinde sayılanların dışındaki malzemelere nakliye bedeli ödenmemesinin gerekçesi, bu malzemeler dışında kalan ve rayiç listesinde yayınlanan malzeme rayiçlerinin iş başı olarak tespit edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

BIGŞ.'nin 20’nci maddesi çerçevesinde yapılan bir yeni birim fiyatta, imalatta kullanılan malzemeler rayiç listelerinde bulunmadığından Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca onaylanmış memleket rayiçleri kullanıldığından, Teknik Şartnamenin bu hükmünün bu malzemeler için uygulanması mümkün değildir. Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca onaylanmış memleket rayiçlerinin benzerinin Teknik Şartnamede sayılan malzemeler içerisinde olup olmamasından bağımsız olarak ilgili malzemeye nakliye verilip verilemeyeceği, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca onaylanmış memleket rayiçlerinde, bu rayicin iş başı veya temin mahalli olarak onaylanmış olmasına göre değişecektir.

Rayici temin mahalli olarak Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca onaylanmış malzemeler için bu malzemenin Teknik Şartnamede sayılan malzemeler olup olmadığına bakılmaksızın nakliye bedeli ödenmesi gerekecektir.

İlâm hükmüne konu PVC ve granitler için faturaya dayalı yeni birim fiyat yapılmış olup, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca onaylanmış bu faturalarda memleket rayiçleri temin mahalli olarak onaylanmıştır. Bu nedenle ilgili malzemelere nakliye bedeli ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus görülmemektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle 544 sayılı ilâmın 43’üncü maddesi ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=