Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2006 - 11 Geçici kabul itibar tarihinin tespiti
 

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu : … Binası Deprem Takviye İnşaatı

Karar No       :    2006/011

Karar Tarihi             : 10/05/2006

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I.GİRİŞ

 

… Açık İhale Usulü ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile …-TL.’ye ihale edilen … Binası Deprem Takviye İnşaatının kabul işleminde kullanılan yapım işleri geçici kabul (KİK 49.0/Y) form tutanağında bulunan tarihlerden hangisinin geçici kabul itibar tarihi olması hakkında görüşümüz istenmektedir.

 

II. KONU

 

... tarih ve …sayılı yazılarında;

 

Sözleşmesine göre geçici kabul işlemlerinin tamamlandığı belirtilen ...Binası Deprem Takviye Tamamlama İnşaatının kabul işlemine esas, yüklenicinin … tarihli geçici kabule hazır olduğuna dair idareye verdiği dilekçesi üzerine, idaresince geçici kabule hazır olduğunun belirlendiği, geçici kabul heyeti, … tarihleri arasında sözkonusu inşaatta incelemelerini yaparak, eksik ve kusurlu işleri tespit ettiği, tespit edilen eksik ve kusurlu imalatların tamamlanması için yükleniciye … tarihine kadar süre verildiği anlaşılmaktadır. Belirlenen sürede anılan işin tamamlanamadığı anlaşılmış ve bu tarihte Yapı Denetim görevlisi, kullanıcı, … yetkilileri ve yüklenici temsilcisi ile birlikte oluşturulan komisyonun yaptığı kontrollerde, tamamlanamayan kalemleri tespit ederek tutanak altına aldığı, bilahare bu eksik ve kusurlu kalemlerin … tarihinde tamamlanması üzerine… ile yüklenici arasında Yapım İşleri Geçici Kabul tutanağında bulunan itibar tarihinin belirlenmesi aşamasında anlaşmazlığa düşüldüğü ve bu itibar tarihi olarak bu üç tarihten hangisinin olduğunun ve uygulamanın ne şekilde olacağına ilişkin Bakanlığımız görüşü istenmektedir.

 

III- İNCELEME

 

Yüksek Fen Kurulu’nda işe ait sözleşme ve şartname ekleri çerçevesinde incelenmiştir.

 

Yapılan incelemede bahse konu … Binası Deprem Takviye İnşaatında yüklenicinin kabul başvurusu üzerine, idaresince oluşturulan kontrol komisyonunca tanzim edilen geçici kabul teklif belgesinde, “Müteahhit … tarafından yapılan teferruatı yukarıda yazılı işin … tarihinde tarafımızdan yapılan muayenesinde sözleşmesine uygun olarak tamamlanmış olup, geçici kabule hazırdır” şeklindeki geçici kabul teklif belgesi … tarihinde makamca da onaylanarak UYGUNDUR şeklinde (tasdiklenerek işleme konulan) bir belge olduğu görülmektedir.

 

Geçici kabul tutanağında görüleceği üzere, ön incelemesi yapılmış ve … gün ve makam onayı ile geçici kabul heyeti oluşturulmuştur.

 

Geçici kabul komisyon tutanağında ise; “Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalar bulunmadığı görülmüştür.

 

Ancak;

 

Ekli listede belirtilen … kalem kusurlu ve eksik işler (A) … tarihine kadar ıslah ve ikmal edilmedikleri takdirde, sözleşme eki B.İ.G.Ş.’nin 41 inci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

 

1.      Ekli listede belirtilen kusurlu ve eksik işler için B.İ.G.Ş.’nin 41 inci maddesinde belirtilen günlük gecikme cezasının1/2’sidir.

2.      Nefaset farkı bedeli olarak (B) … TL kesilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır.”

 

şeklinde düzenlenerek görevlilerce imza altına alınmıştır.

 

Kontrol heyeti ve yüklenici birlikte tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için verilen sürenin sonunda inşaat kalemlerinden …, makine kısmından … adet olmak üzere toplam … kalem eksik ve kusurlu işlerin giderilmiş olduğu … tarihli makamca da onaylanan tutanaktan anlaşılmaktadır.

 

            Sözkonusu …Binası Deprem Takviye Tamamlama inşaatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Açık İhale Usulü ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel işlere tabi olarak sözleşmesi imzalanmış olup, inşaatın geçici kabul işlemlerinde kullanılan belgeler yapım işleri geçici kabul teklif belgesinde kullanılan standart form-KİK 048.0/Y ile yapım işleri geçici kabul tutanağındaki form-KİK 049.0/Y formlarla birebir benzerlik bulunmamaktadır.

 

            Anılan … Binası Deprem Takviye Tamamlama inşaatının sözleşmesinde; “Yüklenici taahhüdün tümünü işyeri teslim tarihinden itibaren …gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.” denilmektedir.

 

Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir.

 

Sözleşmenin Madde 20; “işin, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre yürütülür” hükmü,

 

4734 sayılı Kanuna göre hazırlanan Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin Madde 8-b bendine göre; “b) Komisyon yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı takdirde, durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.” hükmü,

 

Geçici Kabul İtibar Tarihi

 

“Madde 9- Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun işyerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü,

 

Yukarıda belirtilen yönetmelik esaslarına göre yürütülmesi gereken geçici kabul işlemlerinin geçici kabul itibar tarihinin tespitini muayene ve kabul komisyonu tespit ederek, geçici kabul tutanağı yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.

 

Ancak, anılan … Binası Deprem Takviye Tamamlama inşaatının geçici kabul işlemlerinde tanzim edilen geçici kabul tutanağının makamca onaylanmadığı görülmektedir.

 

Kabul işlemlerinde; tesisin kabule hazır durumda olması esastır. Süre verilen kusur ve noksanların süresinde tamamlanamaması, işlemlerin sürüncemede kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kullanıma engel olmayacak şekilde olması, özellikle sürüncemede kalarak kabulü geciken tesisin B.İ.G.Ş.’nin 42.maddesi hükümlerine göre yüklenicilere de ağır cezalar verilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle,  kusur ve noksanların kullanıma engel olmayacak teferruata münhasır olması ve kabul tutanağında işin fiilen bitmiş olması gerekir.

 

IV- KARAR

 

Kabul komisyonu, 4734 sayılı Yasaya göre ihale edilen bu işte ve buna dayalı olarak düzenlenen kabul yönetmeliğinin standart formu yerine 2886 sayılı yasaya göre öngörülen standart kabul formunu kullandığı görülmüştür. Her iki standart formda kabul komisyonu işin bitim tarihini tutanağın tanzim tarihinden bağımsız olarak belirlemesi gerekmektedir.

 

İşin bitim tarihini … olarak belirleyen komisyonun …adet eksik ve kusurlu iş tespit ettiği ve bunların yapılmaması veya geç yapılması halinde YİGŞ.’nin 42.maddesine göre 1/2 oranında cezai müeyyide uygulanacağı yazılması gerekirken 2886 sayılı Kanunun BİGŞ.’nin 41. maddesinde belirtilen günlük gecikme cezasının 1/2 oranında olacağını belirtmiştir. YİGŞ.’nin 42.maddesi mutlak surette yapılması zorunlu olan eksik ve kusurlu işlerin yaptırılmasına yönelik tedbirleri içermektedir. Kabul komisyonunun bir taraftan esasa taalluk eden eksik ve kusurlu iş yokmuş gibi işin bitim tarihini … koyarken, diğer taraftan mutlak surette yapılması zorunlu olan eksik ve kusurlu işler için 42.maddeye göre cezai müeyyide öngörmüştür.

 

Kurulumuza intikal eden bilgi ve belgeler incelendiğinde, eksik ve kusurlu işlerle ilgili detaylı bir bilgi ve belge bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle tamamen komisyonun deney ve gözlemleri neticesinde tespit ettiği eksik ve kusurlu işlerin mutlak ve zorunlu yapılması lazım gelen eksik ve kusurlu iş olarak görülmemesi halinde ilk kabul ettiği … tarihinin itibar tarihi sayılabileceği, kullanıma mani eksik ve kusurlu iş sayılması ve bunun için süre verilerek ve gecikme cezası uygulamayı öngörmüş olması nedeniyle işin geçici itibar tarihinin … tarihi olarak itibar edilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

 

Yüksek Fen Kurulunun 10.05.2006 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=