Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2013 - 29 Proje teknik şartname ilişkisi
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu : Görüş İstemi

Karar No         : 2013/29

Karar Tarihi   : 14/06/2013 

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ

……                                 İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi ötürü bedel sözleşmeye bağlanan “……… Kütüphane, Araştırma Merkezi, Arşiv ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası ile Ziyaretçi Kabul Binası İnşaatı İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin 20.05.2013 tarih ve 3211 sayılı Müsteşarlık Makamı’ndan havaleli yazısında özetle; ………… ……. İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……… Kütüphane, Araştırma Merkezi, Arşiv ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası ile Ziyaretçi Kabul Binası İnşaatı” yapım işinde, ısı merkezinde yapılan bir kısım imalatların sözleşme bedeline dahil olup, olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında uyuşmazlık oluştuğu belirtilerek, bu konudaki görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Talebe ilişkin konu hakkındaki,

Yüklenicinin görüşü ve talebi;

Sözleşmesi eki Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesinin 3. Maddesinde, mevcut ısı merkezinde yapılması gerekli revizyonlar için proje hazırlayacağı ve Kontrol teşkilatı ve İdarenin onayına sunulacağı, ayrıca, yeni binanın ısıtma ve kullanım sıcak suyu, mevcut ısı merkezinden karşılanacağı için ısıtma ve yeni kullanım sıcak suyu pompaları, plakalı eşanjörler ve yardımcı mekanik ekipmanların projesi dizayn edilmelidir ibaresinin yer aldığı, aynı şartnamenin Yangından Korunma Tesisatı başlıklı 8. Maddesinde ise, sulu yangın söndürme sistem projeleri ve gerekli tasarım dokümantasyonu; ya mevcut projeleri kontrol ve revize ettirerek, ya da yeniden hazırlayacağı bunun için bir bedel ödenmeyecektir ibaresinin bulunduğu, ancak şartnamenin 3. maddesinde, ısıtma merkezinde yapılacak imalatların bedelinin ödenmeyeceği yönünde bir husus yer almadığından, burada yapılacak olan imalatların bedelinin tarafına ödenmesini talep etmektedir.

İdarenin görüşü ve değerlendirmesi;

Proje, mahal listesi ve teknik şartnamelerin işin yapılabilmesi için birbirini tamamlayan dokümanlar olduğu, bir imalatın bunlardan birinin içinde yer alması halinde, bunun sözleşme bedeli dahilinde yapılmasının kabulünün gerektiği, ayrıca, yapıma ilişkin her hususa projede yer verilmesinin, bazı hallerde proje tekniği açısından mümkün olmadığından, projeyi tamamlayıcı olarak mahal listesi ve teknik şartnamelerde bu hususlara yer verildiği, bunun yanı  sıra, ihale dokümanlarında yer alan her imalatın bedelsiz yapılacağının dokümanlarda belirtilmesine gerek olmadığı, dolayısıyla anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işlerde yüklenici, işi ihaleye esas sözleşme ve eklerine göre tamamlamak üzere teklifini verdiğine,

İlişkin bulunmaktadır.


Talebe ilişkin tarafların görüş ve talepleri belirtildikten sonra, konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

Sözleşmesi eki Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesinin Isıtma sistemleri başlıklı 3 üncü maddesinin, 3.1. Genel başlıklı alt maddesinde;

“yüklenici mevcut ısı merkezinde yapılması gerekli revizyonlar için proje hazırlayacak kontrol teşkilatı ve idareye onaylatacaktır. (yeni binanın ısıtma ve kullanım sıcak suyu, mevcut ısı merkezinden karşılanacağı için                                ısıtma ve yeni kullanım sıcak suyu pompaları, plakalı eşanjörler ve yardımcı mekanik ekipmanların projesi dizayn edilmelidir.)” hükmü ile,

3.3.1. alt maddesinde; “Yeni yapılacak binanın       ısı yükü …….’nin mevcut ısı merkezinden sağlanarak, burada yapılacak gerekli revizyonlar yüklenici tarafından idarenin onayı alınarak yapılacaktır.” hükmü,

Yer almaktadır.

Bu şartname hükmünde net bir şekilde, ihale kapsamında yapılacak binanın ısı yükünün ……..’ne ait mevcut ısı merkezinden karşılanacağı, bu merkezde yapılacak revizyonların yüklenici tarafından idarenin onayı alınarak yapılacağı ayrıca, yüklenici tarafından gerekli revizyon projelerinin de hazırlanarak kontrol teşkilatı ve idarenin onayına sunulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, ihale kapsamında yapılacak binanın ısı yükünün mevcut ….’ne ait ısı merkezinden karşılanmasına yönelik olarak gerekli projelerin hazırlanması ve hazırlanan bu projelerin idaresince onanmasını müteakip gerek proje ve gerekse projeye dayalı olarak yapılacak imalatların sözleşme kapsamında yapılmasının ön görüldüğü hususunda tereddüte mahal bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme kapsamında halihazır proje ve buna dayalı imalatların yapılması ön görülmemiş olsaydı, belirtilen düzenlemenin ihale dokümanlarında yapılmasına gerek olmayacağı hususu açıktır.

Diğer taraftan, aynı şartnamenin Yangından korunma tesisatı başlıklı 8. maddesinin, 8.1 Genel başlıklı alt maddesinde, “Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren Kontrol Teşkilatl'nın onayı ile NFPA'ye (National Fire Protection Agency - USA) üye olan yetkili bir ihtisas firmasına, Kontrol Teşkilatı istek ve mutabakatı doğrultusunda sulu yangın söndürme sistem projeleri ve gerekli tasarım dokümantasyonu; ya mevcut projeleri kontrol ve revize ettirerek ya da yeniden hazırlatarak onaylatacaktır. Hazırlanacak veya revize edilecek projeler ve bunların sonucunda doğacak ilave imalat ve malzemeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu sırada diğer mekanik ve elektrik tesisat projeleri ile dekorasyon projeleri arasındaki uygunluk koordinasyonu da yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.”            şekilde yer alan hükmün, aynı      şartnamenin ön bölümde belirtilen hükümleri ile bir ilgisi ve ilişiğinin bulunmadığı, dolayısıyla bu hükümden hareketle, ısı merkezinde yapılacak tadilatların sözleşme bedeline dahil olmadığı yönünde bir yorum ve uygulama yapılmasının sözleşme ve eklerine uygun düşmediği değerlendirilmektedir.


Ayrıca, bahis konusu şartnamenin 8.1. maddesinde yer alan, “… doğacak ilave imalat ve malzemeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir….” düzenlemesinin yapılmasından anlaşılması gereken husus, ihale kapsamında verilen projelerde, sözleşmeden sonra maddede belirtilen teknik hususlar ile yangınla ilgili mevzuatın gereği olarak yapılması kuvvetle muhtemel olabilecek değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkabilecek ilave bedelin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ödenmesi gereğinin ortaya çıkabileceği, dolayısıyla yapılan bu düzenleme ile ilave bir bedelin ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmıştır. Mevcut ısı merkezinde ise, revizyonu ile ilgili ihale kapsamında bir proje verilmediğinden, belirtilen şekilde bir düzenleme yapılmasına tabii olarak ihtiyaç bulunmamaktadır.

IV- KARAR

“……. Kütüphane, Araştırma Merkezi, Arşiv ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası ile Ziyaretçi Kabul Binası  İnşaatı İşi” işi ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre; Yeni binaların ısıtma ve kullanım sıcak suyu, mevcut ısı merkezinde yapılacak revizyon imalatlarının bedelinin, sözleşme bedeline dahil olduğunun değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 14/06/2013 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=