Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2012 - 45 Teknik şartname ve iş artışı
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu : İş Artışı Anlaşmazlığı

Karar No         : 2012/45

Karar Tarihi   : 08/08/2012

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ

……. Valiliği ….. … …….. Politikalar İl Müdürlüğünce, ………… Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünün ısıtma sistemi doğalgaz dönüşümü işi ile ilgili görüş istenilmektedir.

 

II- KONU

…….. Valiliği …… … …….. Politikalar İl Müdürlüğünün 25.05.2012 tarih ve 15520 sayılı yazıları ile, ……….. Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüklerince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek 25.01.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “……….. Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü Isıtma Sistemi Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi”nde yüklenicinin iş artışı ve süre uzatımı talebinin idaresince kabul edilmemesi sebebiyle doğan anlaşmazlık konusuna ait görüş istemidir.

 

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

İdaresi yazısı ve eklerindeki tarafların görüş ve değerlendirmeleri özet olarak;

Yüklenicinin görüşü ve talebi;

İlgi yazı ekinde yer alan 02.04.2012 ve 08.05.2012 tarihli yüklenici dilekçelerinde;

taahhütleri altında bulunan söz konusu işde projede değişiklik yapıldığı, değişiklik konusunda idarece düzenlenen zeyilnamenin taraflarına ulaşmadığı, yapılan değişiklik sebebiyle boru çaplarında ve sayılarında değişiklikler meydana geldiği, ayrıca çap değişikliği nedeniyle tesisatın kaynak yönteminin değiştiği, iç kısımlarda yapılan kaynakların % 25, dış kısımlarda yapılan kaynakların % 100 röntgen muayenesine tabi tutulduğu, bu nedenle işde iş artışı meydana geldiği ifade edilerek, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.) hükümlerine göre iş artışlarının kendilerine ödenmesi ve bunun için gerekli süre uzatımının verilmesi talebine ilişkindir.

İdarenin görüşü ve değerlendirmesi;

İdarece ihale aşamasında bir zeyilname yayınlandığı, bu zeyilnamede; “Teknik şartnamede ve projelerde iç tesisat boru ve armatür hesaplarında 1 bar esas alınmıştır. Ancak …….. İlinde bulunan yerel gaz dağıtım firması ………….. firması tarafından iç tesisat boru ve armatürlerinde maksimum basınç 300 mbar olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla yüklenici firmanın hazırlayıp …………’a onaylatacağı projeler 300 mbar esas alınarak hazırlanacaktır. Yüklenici bu projelere istinaden yapacağı imalatlardan herhangi bir fiyat farkı talep etmeyecektir.” denildiği, dolayısıyla ihaleye katılacak firmaların projede değişiklik yapılacağını ve bu değişiklikten dolayı kendilerine herhangi bir fark bedel ödenmeyeceğini

ihaleye katılmadan önce bilmeleri gerektiği, bu sebeple de yüklenicinin keşif artışı ve süre uzatımı Sözleşme eki İdari  Şartnamenin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1 maddesi i) bendinde;

 

“İhale dokümanı ile birlikte verilen projelerden doğalgaz tesisatı ile ilgili olanı avan proje niteliğinde olup, yüklenici tarafından doğalgaz servis hattı ve iç tesisat projeleri …….. İlinde bulunan yerel gaz dağıtım firması ………… tarafından yetkilendirilmiş bir firmaya hazırlatılarak yetkili firma olan …………….. onaylatılıp işe bundan sonra başlanacaktır.

Proje hazırlanması için İdarece ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Ancak her türlü resmi vergi ve harçlar (abonelik bedeli, güvence bedeli v.s.)     İdarece karşılanacaktır. Yüklenici firma, yerel gaz firmasına onaylattığı proje doğrultusunda doğalgaz imalatlarını gerçekleştirecek ve yönetmelik hükümlerine göre yerel gaz firmasına da muayene ve kabul işlemini yaptıracaktır.”  denilmektedir.

İhale dokümanları arasında yer alan doğalgaz tesisatına ait projelerin avan proje niteliğinde olduğu, doğalgaz tesisatına ait uygulama projelerinin, …………’ın yetkili kıldığı bir firmaya yaptırılacağı ve bu projelerin ………… tarafından onaylanmasından sonra söz konusu imalatların bu projelere göre yapılacağı ihale öncesinden bilinen bir husustur. Ayrıca doğalgaz tesisatı avan proje hesaplarında 1 bar alınan tesisat iç basıncının, ……….. tarafından maksimum 300 mbar alınmasına müsaade edilmesi sebebiyle uygulama projesinin bu esasa göre yapılması gerektiği, bundan dolayı değişecek imalatlarla ilgili herhangi bir fark bedel ödenmeyeceği idaresince 14.12.2011 tarihinde yayımlanan zeyilname ile isteklilere duyurulduğu görülmekte olup, bu husus da ihaleden önce bilinmektedir.

Yüklenici firma zeyilnamenin taraflarına ulaşmadığını ifade etmektedir. 27.07.2012 tarih ve 3931 sayılı idare yazısında; zeyilnamenin 15.12.2011 tarihinde taahhütlü olarak posta ile firmanın resmi yazışma adresine gönderildiği, zarf üzerinde bulunan damga, kaşe ve notlar konusunda ………… Posta Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu, zeyilnamenin 16.12.2011 tarihinde firmanın adresine ulaştığı, adreste kimse bulunmadığı veya teslim alınmadığı için haber kağıdı bırakıldığı, haber kağıdına rağmen bekleme süresi (7 gün) içinde firmaca zeyilname teslim alınmadığı için, zarfın üzerine “Bekleme Müddeti Dolduğu” (BMD) için iade edildiğini belirten kaşe vurulmak suretiyle Müdürlüklerine iade edildiği, ayrıca posta yoluyla gönderilen zeyilnameden, postada geçen süreden önce firmayı bilgilendirmek için zeyilnamenin faksla da firmaya gönderildiği ve gönderilen faksın firmanın faks alıcısına ulaştığı ifade edilmektedir.

İdaresi yazısı ekinde yer alan ve taahhütlü olarak firmaya gönderilen zeyilnameye ait zarfın fotokopisi olduğu belirtilen belge üzerindeki firma adresi ile, işe ait sözleşmedeki yüklenici firmanın tebligata esas

Diğer yandan, İdari Şartnamede;

“Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

 6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

………”

hükümleri yer almaktadır.

Bunlarla birlikte, sözleşme eki Özel Teknik Şartnamede;

“Doğalgaz Tesisatı: Yüklenicinin; ………… A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş firmaya yaptırıp, yerel doğalgaz şirketi …………. A.Ş. onayladığı projeler ve talimatları doğrultusunda imalatı gerçekleştirilecektir. ………… A.Ş. tarafından onaylanan projeler ile ihale dokümanı ekinde verilen projelerde farklılık olması durumunda yüklenici tarafından fiyat farkı talep edilmeyecektir.” denilmektedir.

Belirtilen bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, doğalgaz tesisatı ile ilgili avan projede iç basıncın maksimum 1 bar alınarak projenin düzenlendiği, ancak uygulama projesini onaylamaya yetkili kılınan ……….. A.Ş.’nce doğalgaz tesisatında maksimum 300 mbar’lık bir iç basınca müsaade edilmesi sebebiyle uygulama projesinin buna göre tanzim edilerek onaylandığı ve imalatların bu   şekilde yapılacağının zeyilname ile ihaleden önce isteklilere duyurulduğu, ayrıca ihale dokümanları arasında bulunan İdari       Şartname ve Özel Teknik Şartnamede doğalgaz tesisatındaki proje değişikliği nedeniyle yüklenicinin fiyat farkı talep etmeyeceği belirtilmiş olduğundan, tesisat borularında meydana gelen çap değişikliği ve kaynakların röntgen muayenesine tabi tutulması bedellerinin işin sözleşme bedeli kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştı.

 

IV- KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre;

……….. Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü Isıtma Sistemi Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşinde, inceleme bölümünde belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, doğalgaz tesisatında, iç basıncın 1 bar yerine 300 mbar alınmasıyla meydana gelen proje değişikliğinden kaynaklanan imalatların, işin anahtar teslimi götürü bedeli içerisinde olduğunun değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 08/08/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=