Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2012 - 16 Süre uzatımı verilen iş için fiyat farkı
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu: Görüş istemi.

Karar No        : 2012/16

Karar Tarihi  : 04.04.2012

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I-GİRİŞ

…….. ……… ……… ……………..  28.02.2012 tarih ve …………………… ………………. sayılı yazıları ile, ‘2 adet 2500 tonluk betonarme prefabrike depo inşaatı’nda, fiyat farkı verilip verilmeyeceği konusunda görüş istenilmektedir.

 

II-KONU

……….. ………… ……….. …………., 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek 05.01.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan İş’te, 10.01.2011 tarihinde yapılan yer teslimine göre, işin bitim tarihinin 29.07.2011 olarak belirlendiği, ancak idare tarafından yapılması gereken, ……. İmar Planının hazırlanması, Yapı Ruhsatiyesinin alınması v.b. işlemlerin zaman alması nedeniyle yapım işine devam edilemediği, bu işlemlerin 27.01.2012 tarihinde tamamlana bildiği ifade edilerek, bu gecikmeden dolayı yükleniciye verilen süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu ilgi yazı ve ekleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

İşe ait sözleşmenin;

“Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.2. İdareden kaynaklanan nedenler

18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre            İhalesi Yapılacak Olan Yapım           İşlerine            İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.”

Denilmektedir.

24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesinde;

 “Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler

Madde 12- İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş  kalemleri ya da  iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.”

Hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işe süre uzatımı verilmesi halinde, bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan işlere belirtilen esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebileceği değerlendirilmektedir.

Yapım işlerinde bu tür sorunların yaşanmaması için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı,  62- c) maddesinde belirtilen; “ Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.” Hükmünün göz önünde bulundurulması gerekli olmaktadır. Bu örnekte de görüldüğü üzere, sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işin tamamının fiyat farkı verilebilir hale dönüşmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu hususun idaresince ayrıca değerlendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

 

IV-KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Söz konusu yapım işinde, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş  kalemleri  ya da iş grupları için belirtilen esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebileceğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden 04.04.2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=