Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2007 - 6 İş programı revizyonu
 

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu : İş programı revizyonu

Karar No         : 2007/006

Karar Tarihi   : 26/01/2007

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ

 

            … ‘ğının… tarih ve… sayılı yazısında, “… inşaatı”nın idarelerince durdurulduğu, bu nedenle verilen süre uzatımına bağlı olarak yapılacak ödenek dilim değişikliğinde tereddütlerin oluştuğu belirtilerek Başkanlığımız görüşü istenmiştir.

            Yapılan ön incelemede yazı ekinde gönderilen belgelerin eksik olduğu anlaşıldığından … tarih ve … sayılı yazımızla eksikliklerin tamamlanması istenilmiş,… tarih … sayılı yazı ekinde eksik belgeler Başkanlığımıza gönderilmiştir.

 

            II- KONU

 

            Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanmış olan bahse konu işin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, … tarihinde iş programının onaylandığı,  idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı işe başlatılamadığı ve … gün işin durdurulduğu, … tarihinde tekrar işin başlatıldığı, inşaatın durdurulması nedeniyle geçen … günlük sürenin süre uzatımı olarak verildiği anlaşılmaktadır. İdaresi; ödenek aktarmasının teklif bedelin verilen gün sayısına bölünerek bulunan günlük harcamaya göre mi yapılması gerektiği, yoksa onaylı iş programı bulunduğu takdirde, onaylı iş programından hareket edilerek onaylı programdaki iş sürelerinin esas alınması veya iş programı bulunmadığı takdirde, idarece yıl içinde yapılabilecek işin veya işlerin niteliği, miktarı, parasal tutarı v.b. hususlar göz önünde bulundurularak o yıl için kullanılabilecek ödeneğin belirlenmesi şeklinde mi olabileceği hususları ile ödenek revize işleri ile ilgili konunun bir kez de Başkanlığımızca incelenmesi ve sonucun bildirilmesini istemektedir.

 

            III- İNCELEME

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesi (c) fıkrasında; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz..” hükmüne rağmen imar işlemleri tamamlanmadan bahse konu işin ihale edildiği anlaşılmakta olup bu husus idaresince değerlendirilmelidir. İmar ve ruhsat işlemleri tamamlanmadan ihale yapılmasının, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin ilke ve esaslarına aykırılık teşkil edeceği gibi, bu tip ihtilafların da ortaya çıkmasına yol açacağı bir gerçektir.

 

Konuyla ilgili mevzuat incelendiğinde; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ),  “İş programı” başlıklı 18 inci maddesinde, “Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının…….idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını,……… yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programların…hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

 

  İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur.

…….

           

            Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.

 

İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” hükümleri ile;

 

İşe ait anahtar teslim götürü bedel sözleşmenin “İş programı” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının….. idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere uygun ve 10 uncu maddede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

 

İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. “

 

hükmü mevcut bulunmaktadır.

 

Bu hükümlere istinaden idaresince, ilk iş programının onaylanmış olduğu, bu aşamadan önce işin idarece durdurulmuş olduğu sebebiyle imar işlemlerinin tamamlanması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve ruhsatın … tarihinde alınmasını müteakip, işin idarece durdurulduğu ve bu nedenle geçen sürenin YİGŞ nin 30. maddesine göre süre uzatımı olarak verileceği, … tarihi itibari ile imalata başlanılmasının ve ivedilikle revize iş programının hazırlanması yönünde yükleniciye talimat verilmiş olduğu dosyası üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.

 

             Konu yukarıdaki esaslar dahilinde değerlendirildiğinde;

 

Sözleşme sonrasında, ilk defa veya süre uzatımı nedeniyle hazırlanacak revize iş programlarının; sözleşme ve eklerinde bu konuda aksine bir hüküm yoksa ve tarafların kabul edilebilir gerekçelere dayanan itirazları bulunmuyorsa, sözleşme yılı ödenekleri dikkate alınarak hesaplanacak günlük iş miktarlarına göre iş programının yapılabileceği, ancak bu yöntemin her iş için geçerli ve uygulanabilir olmayabileceği, 

 

İş programlarının; sözleşmesinde yer alan yılı ödenekleri ve imalat türü, nitelikleri ve öncelikleri ile yapılabilirlik süre ve şartlarıyla Müteahhit firmanın iş sırasında kullanmayı düşündüğü yapım tekniği, teknolojik imkanları, kullanılacak ekipmanlar da dikkate alınarak hazırlanabileceği ve bu ilkelere uygun olması halinde onaylanabileceği, revize iş programlarının da yukarıda belirtilen ilkeler ile ortaya çıkan yeni şartlara uygun olarak düzenlenebileceği,  

 

Hususları, konunun çözümünde dikkate alınması gerekli tespitler olmaktadır.

 

            IV- KARAR

 

… inşaatı işinde ortaya çıkan iş programına yönelik sorunların çözümüne, yukarıda belirtilen sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler ile inceleme bölümünde yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bakıldığında;

 

Sözleşme sonrası herhangi bir imalat yapılmadan onaylı iş programında revizyon ihtiyacının ortaya çıkmış olması hususu göz önüne alındığında, başlangıçta belirlenen imalat öncelikleri ve ödenek dağılımına bağlı kalınarak bir revizyonun yapılması esas olmakla birlikte onaylı iş programının, yukarıda zikredilen esaslara uygun dengesinin kurulmamış olması nedeniyle; verilecek süre uzatımına göre yüklenici tarafından hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacak iş programı revizyonunda; ortaya çıkan yeni şartlara uygun olarak, onaylı iş programının başlangıç kriterlerindeki ödenek ve imalat öncelikleri göz ardı edilmeden, yeni duruma göre değişen uygulama şartlarına uygun bir yöntemin izlenmesi ve revize iş programı ile ödenek aktarmasının yapılabileceğine,

 

Kurulumuzun 26.01.2007 tarihinde yapılan toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=