Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2012 - 42 Sözleşmede değişiklik ve fiyat farkı
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu : Görüş İstemi

Karar No         : 2012/42

Karar Tarihi   : 27/06/2012

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

 

I- GİRİŞ

………. …….. ……. ………. Ajansı tarafından ihale edilen ve yapı denetim hizmetleri ……… ili ……. Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen, ……… Üst …….. Bölgesi (2., 3., ve 4. etaplar) Cadde ve Sokak İyileştirmesi Yapım İşi ile ilgili fiyat farkının ödenmesi konusunda görüş talebidir.

II- KONU

…….. Belediye Başkanlığı 04.06.2012 tarih ve 1728 sayılı yazısında özetle; ………. …… …….. …….. ……… Ajansı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek 22.02.2010 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “……… Üst ……… Bölgesi (2., 3., ve 4 üncü etaplar) Cadde ve Sokak İyileştirmesi Yapım  İşi”ne ait sözleşmede fiyat farkı verilmesinin öngörülmediği ancak, mücbir sebepler veya ödenek konusu nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir hükmünün yer aldığı, fakat alınan süre uzatımı onayında, fiyat farkı verilmemesi        şartı ile süre uzatımının verildiği ve yüklenicinin de buna itirazda bulunduğu dolayısıyla, bu durumda uzatılan süre içerisinde yapılacak imalatlara fiyat farkı verilip verilemeyeceği konusundaki görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Bilindiği üzere;

İşe ait sözleşmenin Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları başlıklı 14 üncü maddesinde;

“….

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12. maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2:Toptan eşya fiyatları indeks sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.


14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükümleri,

Sözleşmede değişiklik yapılması başlıklı 24 ncü maddesinde;

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.” hükmü,

Ayrıca, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım           İşlerine  İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12. maddesinde;

“Fiyat Farkı verilmesi öngörülmeyen işler

Madde 12- İdari                         şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içerisinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder.

Temel indeks ve Güncel indeks olarak ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2:Toplam Eşya Fiyatları indeks sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.” hükmü,

Yer almaktadır.

Belirtilen hükümler birlikte dikkate alındığında;

a) Alınan süre uzatım kararında, fiyat farkı verilmemek şartının getirilmesi, sözleşmenin yukarıda belirtilen 14.2. ve 14.3. maddelerine aykırı olmasının yanı sıra bu şartın sözleşmede değişiklik yapma mahiyeti taşıdığı, bu nedenle de sözleşmede değişiklik yapılabilecek şartları içeren sözleşmenin 24.1. maddesine de ayrıca uygun olmadığı,

b) Sözleşmede değişiklik yapma niteliğinde olan “Fiyat farkı verilmemek kaydıyla süre uzatımı verilmiştir.” şartının yüklenici tarafından kabul edilmediğinin anlaşıldığı, hususları göz önünde bulundurulduğunda, fiyat farkı konusunda sözleşmenin 14.2. maddesi doğrultusunda uygulama yapılmasının gerekli olduğu

IV- KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre;

………. Üst ……. Bölgesi (2., 3., ve 4 üncü etaplar) Cadde ve Sokak İyileştirmesi Yapım İşinde, işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş gruplarına, inceleme bölümünde belirtilen, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine  İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12. maddesine uygun olarak fiyat farkı verilmesinin gerekli olduğuna,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 27/06/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=