Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2007 - 2 İmalat değişikliği
 

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu : … Ek Bina İnşaatındaki Tereddütler

Karar No : 2007/002

Karar Tarihi : 10/01/2007

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I-GİRİŞ

 

…tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Ek Bina İnşaatı” işinin halen devam ettiği belirtilerek, işin yapım aşamasında Alçıpan ve Kompact bölme duvarlar arasına ses yalıtımı yapılması ile dış cephe taş kaplama imalatlarının yapılması imalatları ile ilgili görüş istemidir.

 

II-KONU

 

… tarih ve … sayılı yazısı ile … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Ek Bina İnşaatı” işinin halen devam ettiği belirtilerek, işin yapım aşamasında Alçıpan ve Kompact bölme duvarlar arasına ses yalıtımı yapılması ile dış cephe taş kaplama imalatlarının yapılması imalatlarının, işe ait pursantaj tablosunda, mahal listesinde ve bazı proje paftalarında bulunmaması ancak, bazı proje paftalarında bulunması ve teknik şartnamede tarif edilmesi halinde,sözleşme kapsamında yükleniciye yaptırılıp yaptırılamayacağı hususunda tereddütlerin olduğu ifade edilerek, uygulamaya esas görüşü istenmektedir.

 

III-İNCELEME

 

Bilindiği gibi; Uygulama Projesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı4.üncü maddesinin l6.fıkrasında “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi”, Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ise; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) tanımlar başlıklı 4.üncü maddesinin 7.inci paragrafında “uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi”, ifade etmektedir.

 

Ayrıca;4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması başlıklı 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “….istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler….”;

 

YİGŞ’nin“projeler” başlıklı 13.üncü maddesinin değişik 4.üncü fıkrasında “ İdare,sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse,bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder….”,

 

 

YİGŞ’nin“işlerin denetimi” başlıklı 15.inci maddesinin 3.üncü ve 4.üncü paragraflarında“…..Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeyi ve/veya teknik belgelere göre iş yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır,

 

Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde,yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir.) hem yapı denetim görevlisin, hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz….”, hükümleri yer almıştır.

 

Ayrıca;Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmesinin “Sözleşme Türü ve Bedeli” başlıklı6’ncı maddesinin 6.1. bölümünde “……..Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ………üzerinden akdedilmiştir.” Hükmü mevcut bulunmaktadır.

 

Yine aynı sözleşmenin “Ekleri” başlıklı 9.2 maddesi “İhale dokümanları arasındakiöncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

 

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2- İdari Şartname

3- Sözleşme Tasarısı

4- Uygulama Projesi

5- Mahal Listesi

6- Bayındırlık İşleri Birim Fiyat Tarifleri

7- Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi

8- Pursantaj

9- Ataşman

 

İdari Şartnamenin eki Genel Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” bölümü1.7.inci maddesinin ikinci paragrafında “Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde teknik şartname esas alınacaktır.” denilmekte olup, ayrıca şartnamenin sonundaki not bölümü“işin proje ve mahal listesinde yer alan imalatları kapsayan bölümler esas alınacaktır” hükümlerini içermektedir.

 

Konuya yukarıda belirtilen maddelerle ihale dokümanları çerçevesinde bakıldığında,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yapım işlerinin uygulama projeleri yapılara ki hale edilme zorunluluğu olmasına rağmen, uygulama projesinin, proje düzenleme tekniğine uygun hazırlanmadığı; proje, mahal listesi ve teknik şartname arasında bir uyumun olması gerekirken bunun sağlanamadığı,

 

4734sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Şartnameler başlıklı 12’nci maddesinin 3’üncüparagrafında; “….. belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellikle tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmünün yer amasına rağmen, işe ait mimari uygulama projeleri ile detay projelere baktığımızda, marka adı kullanıldığı, iç perde duvar yüzeylerinin vidipan malzeme ile, hasta kabul odaları iç bölme duvarlarının da 1+1 vidipan malzeme ile yapılmasının öngörüldüğü, araya yalıtım malzemesinin konmadığı,

 

Mahal listesinin duvarlar bölümünde ise, iç bölme duvarların yapımı ile ilgili …no’lu pozun esas alındığı, bu imalatın birim fiyata esas analizine baktığımızda analizinde yalıtım malzemesinin olmadığı, birim fiyat tarifine baktığımızda “…yalıtım malzemesinin yerleştirilerek…” ifadesinin olduğu, tarifin not bölümünde de “ yalıtım malzemesi kendi pozundan ödenir” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

Uygulama projesinde, ön ve arka cephede 6.75 kotuna kadar taş kaplama, giriş rampası parapet duvarlarının renkli mermer, diğer yerlerin ise kısmen dış cephe boyası ve kısmen de dış cephe textüre boyası olduğunun görülmesine rağmen mahal listesinde dış cephe kaplaması olarak Bakanlığımız inşaat birim fiyat listesinden 27.560/7 poz no’lu silikon esaslı dış cephe boyasının yer aldığı,

 

Ayrıca; uygulama projesinde, taş kaplamanın mekanik mi yoksa harçlı mı yapılacağı hususunda bir detayın bulunmadığı, kaplamanın cins, tip ve ebatlarının bulunmadığı ancak idari şartname eki Genel Teknik Şartname’nin 2.7no’lu duvar kaplamaları bölümünün 2.7.1 no’lu fıkrasında, dış duvarlarda bodrum hariç mekanik aksamlı renkli mermer duvar kaplaması yapılacağı; bodrum katlarda ise, onaylı projelere göre Bakanlığımız inşaat birim fiyat listesinden 26.194/2poz no’lu dekoratif gre seramik imalatın yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmış;aradaki bu çelişki idaresince, sözleşme eki Genel Teknik Şartnamenin genel hususlar bölümü 1 inci maddesinin 1.7 bölümündeki “ …proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde teknik şartname esas alınacaktır.” çerçevesinde değerlendirildiği, ancak şartnamenin sonunda bulunan “işin proje ve mahal listesinde yer alan imalatları kapsayan bölümler esas alınacaktır.” notu ve yüklenicinin itirazı nedeniyle uygulamanın nasıl yapılacağı hususunda tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; anılan işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na aykırı (uygulama proje yapım esaslarına uyulmaması ve uygulama projeleri esas alınarak mahal listesi ve teknik şartnameler düzenlenmesi sırasında arada çelişkilerin olması nedeniyle) işlem tesis edilmiş olmaktadır.

 

IV-KARAR

 

İhale sonrası, yapı denetim görevlileri tarafından tanzim edilen Teknik Rapor’da belirtilen proje değişikliklerinin %…iş artışı çerçevesinde öngörülemeyen işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunların ihale öncesi proje yapım aşamasında düşünülmesi gerektiği sebebiyle konunun idaresince irdelenmesinin yerinde olacağı,

 

Proje ve mahal listesinde, bina içinde yapılacak olan alçıpan bölme duvarlar malzemesi konulmasının yer almaması nedeniyle yalıtım malzemesinin götürü bedel içerisinde düşünülemeyeceği, bu nedenle yaptırılacak yalıtımın ayrıca ödenmesi gerektiği,

 

Yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje olarak tanımlanan Uygulama Projesinde; binanın ön ve arka cephesinde 6.75 kotuna kadar görülen taş kaplamanın cins, tip ve ebadı ile yapım şartlarına ait herhangi bir ayrıntının olmadığı, ancak, bu imalatın projede görüldüğü sebebiyle, bina ön ve arka cephenin 6.75 koduna kadar asgari şartları taşıyan standartlara uygun taş kaplama, diğer yüzeylerin ise projede belirtildiği şekilde silikon ve textüre boya olarak yaptırılması gerektiği düşünülmekle beraber, ihale öncesinde yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalarında, bina dış cephesi için nasıl bir imalat düşünüldüğünün idaresince değerlendirilmesi gerektiği sebebiyle, bu konuya ilişkin kararın idaresince verilmesinin daha doğru olacağı görüşüne varılmıştır.

 

Kurulumuzun10/01//2007 tarihinde yapılan toplantısına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=