Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2012 - 13 Projede olan mahal listesinde olmayan imalat
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu :Görüş İstemi

Karar No         : 2012/13

Karar Tarihi   : 29/02/2012

 

 

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

 

I – GİRİŞ

…….. ……. Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…….. ……. Üniversitesi Lojmanlarının İnşaatı” yapım işi ile ilgili olarak görüş istemidir.

 

II – KONU

İdaresinin, 11/01/2012 tarihli ve …………………….09-98 sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek 29/11/2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……. ……. Üniversitesi Lojmanlarının     İnşaatı” yapım işinin yürütülmesi sırasında, pencerelerin iç ve dış denizliklerinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

 

III – İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir. 

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Projede ve mahal listesinde iç ve dış denizlik yapılması imalatının sadece balkon parapetlerinde gösterildiği, diğer mahallerdeki bu imalatların iş artışı kapsamında kendilerine ödenmesi gerektiği,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

CD içerisinde mimari uygulama projeleri plan, kesit ve görünüşleri ile mahal listesi, pursantaj tablosu ve yaklaşık maliyet hesaplarında iç ve dış denizlik yapımına ait hususlara yer verilmediği, ancak doğrama sistem kesitlerinde yer verildiği, bu nedenle sözkonusu imalatlara ilave bir bedelin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddütlerinin olduğu,

Belirtilmektedir.

İhaleye esas olduğu ifade edilen ve idaresi yazısı ekinde gönderilen CD içerisinde yer alan uygulama projeleri incelendiğinde;

06 - MD- cephe sistem kesitleri, 09 – MD – doğrama sistem kesitleri, 11 – MD – nokta detay projeleri plan ve kesitlerinde iç ve dış denizlik ifadelerine imalat poz numarası ile birlikte anlaşılır şekilde yer verildiği,

Mahal listesinde ise, pencerelerde iç ve dış denizlik imalatlarının yer almadığı,

Görülmektedir.

Bilindiği üzere,

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 “6.1 Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2 Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, … yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”  hükmü, 

Yer almaktadır.

Bu sözleşme hükmünden anlaşılacağı üzere bahis konusu işte yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak verdiği ve işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden sözleşme akdedilmiştir.

Bu itibarla, bir iş kaleminin ihaleye esas uygulama projesinde veya mahal listesinde yer alması halinde, bu iş kalemine ait imalatın sözleşme bedeli kapsamında yapılmasının ön görüldüğünün kabulü gerekmektedir.

Diğer taraftan, yaklaşık maliyete ait hesap cetveli ve eklerinin ihale dokümanı ve sözleşme eki olmayıp ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan belgeler olduğu, bu belgelerden yüklenicinin bilgi sahibi olmasının hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyete ait hesap cetvelinin sözleşmenin uygulanması  sırasında yapılacak işler bakımından sözleşme ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün de bulunmadığının yanısıra, buradan hareketle yüklenicinin bir hakkının doğmayacağı,

 

IV – KARAR

Konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İç ve dış denizlik yapılması  iş kalemlerinin ihaleye esas uygulama projeleri plan ve kesitlerinde yer aldığının idaresince de tespit edilmesi halinde, bu iş kalemlerine ait imalatların sözleşme bedeli dahilinde yapılmasının kabulünün gerektiği, dolayısıyla da bu iş kalemlerine dayalı olarak yükleniciye sözleşme bedeli dışında ayrıca ilave bir bedel ödenemeyeceğinin değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin (1) numaralı  fıkrasının (a) bendine istinaden 29/02/2012 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=