Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2011 - 38 Teknik personel meslek ünvanı
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu :Görüş talebi

Karar No         : 2011/38

Karar Tarihi   : 30/11/2011

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

….. Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……  …….. Mahallesi Kapalı Pazaryeri Yapım     İşi” ile ilgili görüş talebidir.

II- KONU

İdaresi, 10.11.2011 tarih ve 407-3514 sayılı yazısında özetle; İşe ait sözleşmenin 23 üncü maddesi teknik personel bulundurması bölümünde yer alan, çelik imalat formenine ait teknik personel taahhütnamesini, Yüklenici İdareye vermediği için, hak edişinden ceza kesintisi yaptıklarını. Ancak Yüklenicinin çelik imalat formeni diye ne bir diploma, ne de meslek odası kayıt belgesi bulunmadığından dolayı böyle bir taahhütnameyi İdareye veremediklerini. Bu nedenle ceza kesintisinin uygulanamayacağının ifadesi üzerine, tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konu hakkında görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir. 

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde, aşağıda belirtilen şekilde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Sözleşmenin 23 üncü maddesinde;

“23.1 Yüklenici, 23.3 maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin, onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren, aşağıda ad ve unvanları belirtilen teknik personeli işyerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet Pozisyonu, Mesleki Unvanı, Mesleki Özellikleri

1 İnşaat Mühendisi

1 Makine Mühendisi

1 Çelik İmalat Formeni

3 Sertifikalı Kaynakçı

23.2 Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; mesleki unvan için TL/Gün. Mühendis bulunmaması halinde günlük 250.-TL. Çelik imalat formeni ve sertifikalı kaynakçı bulunmaması halinde günlük 150.-TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilir.

23.3 Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) teknik personel bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.

İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde teknik personel bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.

23.4 Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde, yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır.

23.5 Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.”

Hükmü yer almaktadır.

İşe ait sözleşmenin 23 üncü maddesi 23.3 bendinde; Teknik personele ait diploma, meslek odası kayıt belgesi ile noterden alınacak taahhütnamelerden bahsedilmektedir. Yapılan araştırma neticesi; sözleşmede istenilen çelik imalat formeni adı ile ne bir meslek unvanına ve diplomaya, ne de ilgili meslek odasına rastlanılamamıştır. Dolayısı ile olmayan bir meslek unvanı için Noterler tarafından geçerli taahhütname düzenlenemeyeceği tabidir.

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 23 üncü maddesi 23.1 bendinde, istenilen teknik personellerin; Adet, Pozisyon, Meslek Unvanı ve Meslek Özellikleri belirtilmek suretiyle tertiplenmesinin gerektiği, teknik personel olarak da yürürlükteki yasal mevzuatta, teknik personel sayılan meslek unvanlarının bulunmasının icap ettiği halde, bu hususlara uyulmadığı belirlenmiştir.

IV-KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Yapım işlerine ait tip sözleşmenin 23.1 bendine uygun olarak, istenilen teknik personelin düzenlenmediği, sözleşmenin 23 üncü maddesinde teknik personel olarak taahhütnamesi istenilen çelik imalat formeninin bir mesleki unvan olmadığı, diplomasının ve ilgili meslek odasının bulunmadığı, dolayısı ile olmayan bir mesleki unvan ile noterden taahhütname istenilemeyeceğine. Bu nedenle çelik imalat formeni adı ile taahhütname verilemediğinden dolayı, ceza kesintisi yapılmasının uygun olamayacağının mütalaa edildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16’ncı maddesinin 1 numaralı  fıkrasının (a) bendine istinaden, 30/11/2011 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=