Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  2012 - 56 Proje - mahal listesi uyuşmazlığı
 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Karar Konusu :Görüş İstemi

Karar No         : 2012/56

Karar Tarihi   : 11/10/2012

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ

………………..  Üniversitesi  tarafından  ihale  edilerek anahtar  teslimi  götürü bedel  ile sözleşmeye  bağlanan,  Eğitim  Fakültesi  A,B,C,D  Blokları,  Stadyum,  Rektör  Lojmanı,  Sosyal Tesis, Kampus Çevre Yolu İnşaatı İşinde ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili görüş istemidir.

 

II- KONU

İdaresinin 25.09.2012 tarih ve  B.30.2.AİÇ.0.80.00.00-755-460-1913 sayılı  yazısı  ve eklerinde  de  belirtildiği  üzere,  4734 ve  4735 sayılı  kanunlara  göre  ihale  edilerek  22.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan İş bünyesinde yaptırılan Stadyumun atletizm  pistindeki      13 mm  Renkli  granüle  katı  poliüretan  sentetik  zemin  kaplaması imalatının;  uygulama  projesindeki  tip kesitte  gösterildiği,  ancak,  teknik şartname,  mahal  listesi ve  yaklaşık maliyete  bağlı  olarak çıkarılan  pursantaj  listesinde  yer  almadığı belirtilerek, bu imalat için yükleniciye ilave bir ödemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkindir. 

 

III-İNCELEME

Konu,  gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili  mevzuatları  çerçevesinde  inceleme  ve değerlendirmeye  tabi  tutulmuş  olup,  sözleşme  taraflarının  uyuşmazlığa  ilişkin  görüş  ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenici; Stadyumun atletizm pisti kaplaması olan 13 mm renkli granüle katı poliüretan sentetik zemin kaplaması  imalatının  onaylı  projelerde  sadece  tip  kesitte  gösterildiğini,  bu imalatın,  teknik şartname,  mahal  listesi  ve  yaklaşık  maliyete  bağlı  olarak çıkarılan  pursantaj listesinde  yer almadığını  belirterek,  bu imalatın  yapılmaması  veya  yapılacaksa  ilave ödemenin yapılması gerektiğini,

İdaresi ise;  Sözleşmenin ilgili  hükümleri,  ilgili  mevzuat  ve  Yüksek Fen Kurulunun emsal kararlarına göre, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde proje ve mahal listesinin esas olduğu,  tip  kesitin  uygulama  projesinin bir  parçası  olduğu,  planda  gösterilmeyen  bir  detayın, kesitte gösterilmesinin  projede  kabul  edilmesini  gerektirdiği,  bir  imalatın yaklaşık  maliyet, mahal listesi  ve teknik şartnamede  yer almamasının anahtar teslimi götürü bedel  sözleşmelerde ilave bir hak meydana getirmeyeceğini,

Belirtmektedir.

Sözleşmenin 6.1.  maddesindeki;  “Bu Sözleşme,  anahtar  teslimi  götürü bedel  sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak,  işin tamamı  için yüklenici  tarafından teklif  edilen (......)(TL)  toplam  bedel  üzerinden akdedilmiştir.    hüküm  gereği  yüklenici,  teklifini,  ihale  dokümanları  içerisinde  yer alan uygulama  projeleri,  dolayısıyla  proje  detayları  ve  bunlara  ilişkin  mahal  listesine  dayalı  olarak vermektedir.

Yazı  ekinde  gönderilen  ihale  CD’si  içerisindeki  işe  ait  uygulama  projeleri  üzerinde yapılan  incelemede,  anlaşmazlığa  konu olan  13  mm  Renkli  granüle  katı  poliüretan  sentetik zemin kaplaması  imalatına,  Seyirci  Platformu  Mimari  Uygulama Projesi  tip kesitinde,  açık olarak yer verildiği görülmektedir. 

Çok sayıda  Kararımızda  da  konu edildiği  üzere,  proje  tip kesitlerinde  gösterilen bir imalatın uygulama projesi içerisinde yer aldığının ve dolayısıyla sözleşme kapsamında yapılması gerekli imalatlardan olduğunun kabulünde bir tereddüt bulunmamaktadır.  

Diğer  taraftan,  anahtar  teslimi  götürü  bedel  sözleşmelerde  isteklilerin işin  tamamı  için teklif verdikleri ve sözleşmenin de işin tamamı için yapıldığı ile işlerin bedellerinin ödenmesinde yüklenicilerin  teklif  ettikleri  toplam  bedelin  esas  alındığı,  yaklaşık maliyet  cetvelinin veya ilerleme  yüzdelerinin  (pursantaj  oranları),  işin yapılmasına  veya  bedel  tespitine  ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığı hususları açıktır.

 

IV-KARAR

İdaresinin “Eğitim Fakültesi A,B,C,D Blokları, Stadyum, Rektör Lojmanı, Sosyal Tesis, Kampus  Çevre  Yolu Yapım”           işi  ile  ilgili  uyuşmazlık  talebine  ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

Stadyumun  atletizm  pistinde  yer  alan  13 mm  Renkli  granüle  katı  poliüretan  sentetik zemin kaplaması  imalatına,  uygulama  projesi  tip  kesitinde  yer  verilmiş  olması  nedeniyle,  bu imalatın  sözleşme  kapsamında  bulunduğu ve  bedelinin  sözleşme  bedeline  dâhil  olduğu, dolayısıyla,  bahse  konu      kaplama  imalatı  için  ilave  bir  bedel  ödenemeyeceğinin değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı  maddesinin  birinci  fıkrasının (a)  bendine  istinaden, 11/10/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=